Vállalja a felelősséget az apa, akinek kisfia tegnap áramütésben halt meg

Áramütés a péniszhez

áramütés a péniszhez

Az írás Stanley Milgram áramütés a péniszhez szociálpszichológus híres-hírhedt "áramütéses" kísérletéről és annak értelmezéséről szól. Az engedelmeskedés témájának felelevenítése és a mai magyarországi állapotokra való aktualizálása mindenképpen fontos, ám szeretném felhívni a szerző és az olvasók figyelmét számos pontatlanságra és félreértésre, amely Milgram kísérletéhez kapcsolódik.

A Magyar Narancs Ezeket a kísérleteket azonban már kezdetben is gyakran félreértették, és később is sok téves interpretáció, túláltalánosítás és túldramatizálás tapadt hozzájuk, különösen a népszerű irodalomban és publicisztikában. Az áramütés a péniszhez és legfontosabb félreértés az, hogy "bizonyos körülmények között" mindannyian olyanok vagyunk, mint Milgram azon kísérleti alanyai, akik azt hihették, hogy az embertársukra mért maximális, voltos áramütéssel valóban megölték őt.

Vállalja a felelősséget az apa, akinek kisfia tegnap áramütésben halt meg

Vagyis, ha történetesen egy náci koncentrációs tábor parancsnokaként találjuk magunkat, minden további nélkül tömeggyilkossá válhatunk, bár - "tisztelet" a kivételnek - "nem önként, kéjjel", hanem "parancsra". Ezt azonban Milgram így sosem állította.

áramütés a péniszhez

A köztudatban Milgram-kísérletként ismert vizsgálat valójában nem egyetlen kísérlet, hanem tizennyolc kísérletből álló sorozat volt, amely ban kezdődött, és több éven át folytatódott. An experimental view címmel Milgram összefoglaló munkája, amely a kísérleti eredmények bemutatásán és megvitatásán túl a korlátlan engedelmeskedés problémájának hátterét, tágabb elméleti és történeti kontextusát is felvázolja.

Vizsgálatai során Milgram állandóan változtatta a feltételeket aszerint, hogy milyen helyszínen végzik a kísérletet, ki a kísérletvezető, az alanyok kapnak-e visszajelzéseket az "áldozat" reakcióiról, létesülhet-e személyes kapcsolat az alanyok és az áldozat között, van-e az alanyok között olyan "beépített" személy, aki ellenáll az utasításnak stb.

A kísérleti eredményekről jó áttekintést ad Elliot Aronson A társas lény című, magyarul áramütés a péniszhez sok kiadást megért könyve.

Marosán tévesen állítja, hogy a kísérleti alanyok 79 százaléka "elment" a halálos áramütésig. A legmagasabb engedelmeskedési arány "mindössze" 65 százalék volt, de csak a legszigorúbb, személytelen, visszajelzés nélküli helyzetben, amikor a kísérletet a tekintélyes Yale Egyetem laboratóriumában végezték tekintélyt sugárzó kísérletvezetővel. A feltételek megváltoztatásával jelentősen csökkent a végső határig eljutó engedelmeskedő alanyok száma.

A 79 százalékos adat arra vonatkozik, hogy azon alanyoknak e magas százaléka ment el a voltig, akik nem szálltak erekció trittico-val a kísérletből a kritikus voltnál vagy annál korábban.

Van tehát minimálisan 35 százalékunk, aki nem engedelmeskedett, vagy legalábbis egy ponton visszarettent attól, hogy gyilkossá váljon, és ez a tény is megfontolásra érdemes. Persze, a 65 százalék is riasztóan magas arány, ami arra utal, hogy minél személytelenebb és távolibb egy hatalom, minél kevesebb az információ és a visszajelzés, minél kisebb az egyéni felelősség, annál könnyebben vehetők rá az emberek arra, hogy vakon engedelmeskedjenek morálisan is pusztító utasításoknak.

Miért lopnak péniszeket Afrikában?

Ám Milgram szerint nem arról van szó, hogy mindannyian potenciális gyilkosokká válhatunk, hanem arról, hogy korunkban az "átlagember" is áramütés a péniszhez olyan helyzetbe, amikor választania kell aközött, hogy engedelmeskedjen-e a tekintélynek és az általa előírt normáknak, vagy pedig tagadja meg az engedelmeskedést. Ha a normatív elvárásoknak való megfelelés belénk nevelt kényszerének erejét nézzük, áramütés a péniszhez éppen a 65 százalék tekinthető "normálisnak", és a 35 százalék "deviánsnak".

A kutatás korlátaival és az eredmények értelmezésének számos nehézségével maga Milgram is - mint könyvéből kiderül - tisztában volt. A bírálatok rámutattak például arra, hogy a kis csoportokban végzett kísérletek nem voltak reprezentatívak, nagyobb populációra az eredmények aligha általánosíthatók.

Többen felvetették, hogy az eredmények - legalábbis részben - "műtermékek", artefaktumok voltak. Elhihették-e a kísérleti személyek, hogy a valóságban is megölik "áldozatukat"?

Vagy pedig érzékelték - ha másképp nem, tudat alatt - hogy át vannak verve, hiszen nem igazán "életszerű", hogy egy pszichológiai laboratóriumban gyilkosságok történjenek, hacsak nem valamiféle dr.

Strangelove veszi át a kísérletvezető pszichológus szerepét. Az alanyok azonban ezúttal nem egy őrült tudósnak, hanem a helyzet paradox szuggesztivitásának váltak áldozatává, hiszen önként és előre vállalták, hogy a végsőkig engedelmeskednek, súlyos normaszegés volna hát részükről, ha ezt megtagadnák.

Dr. Török Alexander Urológus szakorvos bemutatkozása

Ugyanakkor azt is érzékelhették, hogy a kísérletvezető rejtett elvárása éppen az, hogy ne engedelmeskedjenek, hiszen ebben az esetben éppen az engedelmeskedéssel követnének el normaszegést. Éppen a helyzet e paradox szuggesztivitásával magyarázható, hogy a kísérleti személyek - mint Milgram maga is beszámol róla - nagy érzelmi feszültséget, stresszt éltek át, a helyzet traumatikus volt számukra, akár idejekorán kiszálltak a kísérletből, akár elmentek a végső határig. Talán éppen ez a traumatikus élmény teszi mégis életszerűvé merevedés, mint ifjúkorban kísérleteket, hiszen a "játékba" invesztált érzelmeink éppoly valóságosak lehetnek, áramütés a péniszhez azok az érzelmek, amelyeket "éles" helyzetekben élhetünk át.

Ahogyan Erich Fromm írja, "Milgram vizsgálatának döntő tapasztalata éppen az, amit ő maga nem hangsúlyoz: a lelkiismeret szavának ereje a kísérleti alanyokban, s a fájdalom, eszközök felállítása az váltott ki bennük, hogy egy tekintély lelkiismeretük ellenére késztette őket cselekvésre".

A rombolás anatómiája, Háttér Kiadó, Bp. Lehet-e, szabad-e megtéveszteni az alanyokat a kísérleti eljárás lényegi összetevői és a vizsgálat valódi céljai felől? Lehet-e, szabad-e erőteljes érzelmi megrázkódtatásoknak, konfliktusoknak, stressznek kitenni a kísérleti személyeket?

Ezek a kérdések mit vegyünk erekcióhoz vitákat váltottak ki; a Milgram-féle kísérleteknek is szerepük volt abban, hogy az Egyesült Államokban és ma már Magyarországon is szigorú irányelvekkel szabályozták az emberi szubjektumokkal való áramütés a péniszhez, megkövetelve a kutatóktól, hogy alanyaikat a lehető legteljesebb mértékben világosítsák fel a kísérlet értelméről és a lehetséges fizikai vagy érzelmi kockázatokról.

Ma már aligha lehetne Milgram-kísérletet végezni - legalábbis nem a csaknem ötven évvel ezelőtti feltételek és eljárások szerint. Marosán az "American Psychology" című folyóirat idei februári számában megjelent cikkre hivatkozik, amely a Milgram-kísérlet megismétléséről szól. Ilyen folyóirat azonban nem létezik. Létezik viszont American Psychologist, amelynek E cikkek között szerepel Jerry M. Így jött ki a 70 százalék, vagyis azoknak a 70 százaléka, akik már elérték a voltot, szemben Milgram egykori 79 százalékával.

Az etikailag elfogadhatóbbnak tűnő eljárás ellenére Burger kísérlete sem meggyőzőbb, és lényegében ugyanazokat a kételyeket ébresztheti, mint Milgram eredeti vizsgálata.

Ahogy, a kombájn létrájára lépett volna, 12000 volt-os áramütés érte

Szigorú értelemben véve ezek nem is annyira kísérleteknek, mint áramütés a péniszhez demonstrációknak nevezhetők, amelyek azért voltak olyan jelentősek, mert - szemben a legtöbb "igazi" kísérlettel - releváns, nagy horderejű problémákat vetnek fel, mintegy modellálnak alapvető társadalmi helyzeteket, anélkül, hogy szigorú tudományos értelemben bármit is bizonyítanának. Ebből a szempontból Milgram munkái Kurt Lewinnek és munkatársainak a vezetési stílusokkal vagy Mérei Ferencnek az együttes élmény hatását demonstráló kísérletével állíthatók párhuzamba.

Valóban: nem véletlen, hogy első kísérleteinek kigondolása és megtervezése éppen az ban elfogott és ben halára ítélt Adolf Eichmann jeruzsálemi perének időszakára esik. Mindazonáltal ebben a korszakban számos más amerikai társadalomtudóst is foglalkoztatott - származásától függetlenül - a totális hatalom parancsainak való engedelmeskedés kérdése, amely a második világháború után már nemcsak a áramütés a péniszhez, hanem - kimondva vagy kimondatlanul - a szovjet típusú totalitarizmusra is vonatkozott.

A hatvanas évek második felétől, a vietnami háború eszkalációjától kezdve új elemként jelent meg az a kérdés, hogy áramütés a péniszhez demokratikus állam meddig követelheti meg katonáitól a korlátlan engedelmességet olyan parancsok iránt, amelyeknek a teljesítése ártatlan emberek elpusztításával jár együtt. Így válhattak Milgram említett es könyvének igazi szereplőivé a náci tömeggyilkosok, Nürnberg és Jeruzsálem vádlottjai mellett Orwell ének figurái, nem utolsósorban pedig az olyan amerikai katonák, mint a vietnami My Lai falu teljes lakosságának kiirtásáért felelősségre vont Calley hadnagy, aki Eichmannhoz hasonlóan azzal védekezett, hogy "parancsra tettem".

Marosán Hannah Arendtnek a jeruzsálemi Eichmann-perről szóló könyvére hivatkozik, de már a könyv címét is pontatlanul idézi: "A gonosz banalitása". Holott a pontos cím: Eichmann in Jerusalem. Report on the Banality of Evil. Magyarul: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról.

Osiris, Bp. Ez lényeges, mivel Arendt nem szociálpszichológiai értekezést írt a "gonosz banalitásáról", hanem magát a pert és ezen belül a vádlott alakját elemzi. Teljes félreértése Arendtnek, amit Marosán állít, hogy ti.

Account Options

Arendtnél szó sincs "evolúciós programokról"; a "gonosz banalitása" nála nem elsősorban pszichológiai, hanem morális probléma. Eichmannból és a legtöbb hozzá hasonló tömeggyilkosból Arendt szavaival "a legjobb akarattal sem tudunk semmilyen ördögi vagy démoni mélységet kicsikarni", ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen emberek "közhelyesek" volnának.

áramütés a péniszhez

Az erkölcsi botrány éppen abban áll, hogy a tömeggyilkosságokat nem a szó patológiai értelmében vett őrült, szadista emberek követik el, hanem "normális" emberek, akik pontosan tudják, mit cselekszenek, s képesek distanciát áramütés a péniszhez saját cselekedeteikkel szemben.

A "gonosz banalitásának" arendti koncepciója azonban sokjelentésű metaforából maga is banalitássá válik, amikor - többek között éppen Milgram nyomán - az engedelmeskedés szociálpszichológiai jelenségének emblémájaként, valamifajta "szociálpszichológiai tanmeseként" próbálják értelmezni és általánosítani. Az engedelmeskedést komplex társadalmi helyzetekre adott komplex válaszokként kell vizsgálnunk, amelyekben az egyén nem a benne lévő "beleprogramozott viselkedési szabályt" követve, s nem is kizárólag a környezet nyomásának megfelelően cselekszik, hanem súlyos döntési helyzetbe kerül, ahol különböző normarendszerek között választva kell végül is valamit cselekednie.

A Milgram-féle helyzetnek, mint láttuk, nincs "jó" megoldása: akár a végsőkig engedelmeskedik, akár valamely ponton viszszalép az alany, mindenképpen normát sért. Az újabb szociálpszichológiai kutatások ma már sokkal differenciáltabban látják az engedelmesség problémáját, kétségbe vonják a "szociálpszichológiai tanmese" egyedül üdvözítő mivoltát, alapvető módszertani és elméleti kritikának vetve alá Milgram, Zimbardo és mások "engedelmeskedési" kísérleteit.

Például két angol kutató nemrégiben a BBC közreműködésével megismételte Zimbardo börtönkísérletét.

  1. Lehet gyulladás, de lehet daganatos folyamat is.
  2. Férfi hímvessző rögzítése

Stephen Reicher and S. British Journal of Social Psychology, A televíziós kamerákkal rögzített kísérletben kimutatták, hogy az "őrök" korántsem azonosultak automatikusan a rájuk véletlenszerűen kiosztott szereppel. Éppen ellenkezőleg, kezdetben elutasították, pontosan felismerve, hogy az "őrszerep" saját nézeteikkel, csoportnormáikkal és társadalmi identitásukkal ellentétes.

A "tekintélyelvű" megoldás felé csak akkor kezdtek orientálódni, amikor a csoportban eluralkodott a káosz, és feltűnt a láthatáron egy határozott vezető, akitől a rend helyreállítását remélték.

Az engedelmesség tehát mérlegelési folyamat, tudatos döntés eredménye volt, amelyet azután persze utólag igazolni lehet azzal, hogy "parancsra tettem". A valódi tömeggyilkosok esetében azonban áramütés a péniszhez parancsteljesítés mint "hétköznapi" önigazolás kevésnek bizonyulhat. Ehhez szükség van egy olyan, koherens ideológiára is, amely az áldozatok elpusztítását valamilyen "magasztosabb cél" érdekében igazolja.

Önnek ajánljuk

Erről szólt Heinrich Himmlernek a koncentrációs táborokban működő SS-tisztek előtt Napjainkban hasonló ideológiák buzdítanak a "cigányirtásra". Mint tudjuk, mindig akadnak emberek, akik a szavak és a tettek közötti gátat átlépve végre is hajtják azt, ami ideológiájukból következik. A szerző pszichológus.