Nyitvatartás

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt., adószám: 25922419-2-42), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett iCentrum Apple Szerviz, valamint MédiaBazár kereskedés és szerviz (a továbbiakban: „Szerviz”) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen szerződés minden annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

 

Az alábbi általános szerződési feltételek kizárólag a Szervizben eszközölt szerződéskötések esetében érvényesek. A Szervizben történt vásárlás során a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

A szolgáltató neve:               iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye:       1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

A szolgáltató képviselője:     Polónyi Tamás ügyvezető

A szolgáltató elérhetősége:   e-mail cím: info@icentrum.hu

telefonszám: +36 30 340 60 61

Cégjegyzékszáma:               01-09-296423

Adószáma:                          25922419-2-42

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató adatai:

 

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

 

 

 

 

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ELÁLLÁSI JOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellékszavatosság

 

 

 

 1. kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A kijavítást vagy kicserélést mindig a Felhasználó érdekeit kímélve, megfelelő határidőn belül kell elvégezni.
 2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
 3. végső esetben a szerződéstől is elállhat, azzal, hogy jentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

 

 

 

 1. a Felhasználó a vásárlás tényét megfelelően nem igazolja,
 2. a szavatossági igény érvényesítésének határideje lejárt,
 3. a hiba rendellenes használatból ered,
 4. helytelen kezelésből, tárolásból vagy az ápolás hiányából eredő hiba esetén,
 5. elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatolás okozta hiba esetén,
 6. ha a lábbeli – különösen a hiba jellegének, felfedezése időpontjának tükrében – túlzottan elhasználódott, túlhordott,
 7. ha szakszerűtlen/házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megállapítható,
 8. a hiba már a vásárláskor is látható volt és arról a Felhasználó tudott vagy tudnia kellett.

 

Termékszavatosság

 

 

 

 

 

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 

 

A szavatossági jogok érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

címzett: iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

e-mail cím: info@icentrum.hu

levelezési cím: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

 

 

 

 

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.20.

Központi telefonszám: 06 (1) 459 4800

Faxszám: 06 (1) 210 4677

E-mail cím: nfh@nfh.hu

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Központi telefonszám: 06 (1) 488 2131

Faxszá: 06 (1) 2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 

 1. sz. melléklet

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.; info@icentrum.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Neve: iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 125/D C. ép. fszt.

Elektronikus levelezési címe: info@icentrum.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása:………………………………………………………………………………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt:

 

 1. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az iCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]